obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Školská jedáleň
Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava-Lamač
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Výzva na predkladanie CP s nízkou hodnotou
VZN a Smernice
Hlavná stránka
- Dôležité informácie pre stravníkov
Oznam
Zákon 546/2010
+ Jedálny lístok ZŠ
+ Jedálny lístok MŠ
Automat na školské mlieko
Kontakt
Zverejňovanie
Fotogaléria
Kniha návštev
Mapa servera

    
 
NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

1. Podľa novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v
       
 
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení
       
 
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
       
 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

      
 
každý záujemca o stravovanie s nárokom na dotáciu:        

- doručí do kancelárie ŠJ vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú PRIHLÁŠKU NA
     
 
STRAVOVANIE (prihlášku doručia aj žiaci, ktorí sa v ŠJ stravovali a prihlášku na konci
     
 
šk.r.2019/2020 neodovzdali) - stravník, ktorý vyžaduje osobitné (diétne) stravovanie doručí
    
 
      
do kancelárie ŠJ PRIHLÁŠKU PRE DIÉTNE STRAVOVANIE - stravník si zakúpi čip,
      
ktorý je zálohovaný sumou 5 € a je povinný mať čip denne pri odbere stravy
 

  
2. Výška stravného od 1.9.2020  
Skupina stravníkov  
Obed / deň  
Réžia / kalendárny mesiac  
Dotácia
Výška úhrady zákonného zástupcu
I. stupeň  
1,15 €  
10,00 €  
1,20 €  
Stravné + réžia – dotácia + neodhlásená, alebo neodobratá strava  
II. stupeň  

1,23 €  

10,00 €  

1,20 €  
Stravné + réžia – dotácia + neodhlásená, alebo neodobratá strava  

 
Suma, ktorú dopláca rodič pri nároku na dotáciu : I. stupeň: stravné - 0,00 € + réžia +
  
neodhlásená, neodobratá strava II. stupeň: stravné - 0,03 € + réžia + neodhlásená,
  
neodobratá strava  


3. Spôsob úhrady stravného a réžie a) trvalého príkazu z účtu b) platbou internet
  
bankingom c) platbou poštovou poukážkou - na mesiac september bude žiakom vystavený 

šek v plnej výške nakoľko dotácia na stravu bude z UPSVaR zaslaná až k 25.09.2020. Platba
  
za stravné a réžiu pre mesiac september je potrené uhradiť najneskôr do 08.09.2020. Platba
 
za stravné a réžiu sa v ostatných mesiacoch uhrádza mesačne vopred najneskôr do 1.dá v
  
príslušnom kalendárnom mesiaci. 
 
 
Číslo účtu: IBAN: SK07 0200 0000 0031 6435 8459
 


4.Odhlasovanie stravy

- spôsob odhlasovania žiaci priamo v kancelárií vedúcej ŠJ 

- internetom na odhlaskysjlamac@gmail.com
 
- na telefónnom čísle 02/64781756, 0911616878 - sms 0911616878 

- vhodením lístka s menom, dňom odhlásenia a podpisom do schránky umiestnenej pri
  
vchode do jedálne  

- odhlasovanie stravy možné do 13.00.hod. deň vopred 

- internetom na odhlaskysjlamac@gmail.com 

- cez aplikáciu e-jedalnicek.eu

- na telefónnom čísle 02/64781756, 0911616878 

- sms 0911616878 

 
- v prvý deň choroby dieťaťa je odhlásenie možné ráno do 7.00.hod. e-mailom
  
na odhlaskysjlamac@gmail.com, alebo sms na 0911616878

Odhlášky zrealizované po tomto termíne – nebudú akceptované. - v prípade, že rodič nestihne
  
stravu do uvedeného času odhlásiť, má rodič v prvý deň choroby dieťaťa nárok prísť si obed
  
zobrať do ŠJ, kde mu bude v
  

zmysle vyhlášky MZ SR 533/2007, § 5, ods. 2 a 3,  obed vydaný na tanier a sami si ho preložia 
 
na vyčlenenom stole do obedára. Za obed skonzumovaný po skončení výdajnej doby t.j. po
 

14:45 hod. (podľa platných hygienických predpisov) a za problémy, ktoré z toho môžu vyplynúť  
školská jedáleň nezodpovedá, ale zodpovedá rodič  

V prípade neodhlásenia zo stravy alebo neodobratia stravy zákonný zástupca uhrádza plnú
 

 
výšku stravného.  

5. Osobitné diétne stravovanie 

1) Osobitné stravovanie je určené pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje diétne 

stravovanie. 

Šetriacu, diabetickú, bezgluténovú a iné diéty - § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o
  
dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších školské stravovacie zariadenie
  
nezabezpečuje, lebo nemá vytvorené vhodné pracovné a personálne podmienky na prípravu
  
diétnej stravy. Školské stravovacie zariadenie poskytuje len stravovanie
  
bezlaktózovej diéty . 

Pre osobitné diétne stravovanie je potrebné potvrdenie od ošetrujúceho lekára.  

a) stravník s osobitným diétnym stravovaním a s ohrevom stravy 

­- zákonný zástupca doloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára o osobitnom stravovaní s
  
diétnym režimom + žiadosť o ohrev stravy v ŠJ 

- zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na režijné náklady vo výške 10 €
  

- v čase od 7:00 – 8:00 hod. prinesie žiak do jedálne nádobu s hotovým jedlom, označenú
  
menom, priezviskom a triedou žiaka. V čase výdaja bude žiakovi strava vydaná. Rodičia
 
v prípade nosenia vlastnej strave preberajú plnú zodpovednosť za vhodnosť stravy.

b) stravník s osobitným diétnym stravovaním bez ohrevu stravy - žiakom, ktorí majú
  
potvrdenie od ošetrujúceho lekára bude poskytnutá dotácia 1,20 € za každý deň, na ktorom
 
sa dieťa zúčastní vyučovania v ZŠ a zákonnému zástupcovi bude suma za príslušné dni
 
zaslaná
 
na bankový účet, ktorý rodič uvedie do zápisného lístka - prípade, že žiak s osobitým
 

stravovaním nevyužije donášku hotového jedla, zákonný zástupca neplatí réžijny poplatok.


(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web